jestem-przezroczysta.serwis

Temat: Niepełnosprawni - co dalej?
Witam Zgadzam sie z Toba Agnes, że wystarczy troche empatii i dobrej woli ludzi, a wszystkim żyłoby sie lepiej. W Pabianicach, gdzie obecnie mieszkam działają dwa dzienne ośrodki terapeutyczne dla osób z upośledzeniem umysłowym i fizycznym. Są tam przyjmowane osoby bez względu na wiek. Jeden z ośrodków jest prowadzony przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej a drugi przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym. Te ośrodki to wiekie dobrodziejstwo zarówno dla naszych dzieci jak i dla nas - rodziców. Kilka godzin pobytu dzieci w Ośrodku to dla wielu matek możlwość podjęcia pracy, ... i spędzenia czasu wśród koleżanek i kolegów. W obu ośrodkach pracuje wykwalifikowana kadra: psycholog, rehabilitanci i terapeuci. Podopieczni dowożeni są na zajęcia specjalnym samochodem. Często odbywają sie różne imprezy i wycieczki. Trudno mi uwierzyć, że w tak dużym mieście jak Piotrków nic sie nie robi dla osób niepełnosprawnych intelektualnie! Jeśli można było w Pabianicach to można i w Piotrkowie. Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszam na stronę internetową Stowarzyszenia RAZEM założonego przez rodziców osób niepełnosprawnych w Pabianicach http://www.stowarzyszenie_razem.free.ngo.pl Pozdrawiam serdecznie i życzę radosnych i rodzinnych Świąt
Źródło: forum.orangecinema.pl/viewtopic.php?t=876Temat: Wykluczonym społecznie i niepełnosprawnym będzie łatwiej?
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie wygrało konkurs na dofinansowanie tworzenia Klubów Integracji Społecznej ogłoszony rzez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Na obszarze całego województwa zachodniopomorskiego ... Centrów Integracji Społecznej, których głównym zadaniem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób odlegających wykluczeniu społecznemu (długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, bezdomnych, etc). Centra Integracji Spoełcznej rowadzą reintegrację społeczno - zawodową w sposób kompleksowy i zintegrowany w formie zarówno zajęć socjo - terapeutycznych, sychologicznych jak i z zakresu szkolenia i rzygotowania zawodowego. Już niedługo (prawdopodobnie od rzyszłego roku) zadaniem obowiązkowym każdej gminy będzie utworzenie i...
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=1009


Temat: niektóre adresy
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Upośledzonych Umysłowo oraz Przewlekle Psychicznie Chorych Kamień Wielkopolski. ul. Stawna 40 Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego "Pewny Brzeg" Witebska 2 65-634 Zielona Góra www.latwiej.pl - ... numer darmowy. Centrum diagnostyczno-terapeutyczne Twój Psycholog - Dzierzoniów Cicha 4, 58 200 Dzierzoniów (woj. dolnośląskie) Środowiskowy Dom Samopomocy - Nowa Sól Muzealna 46, 67-100 Nowa Sól (woj. lubuskie) - pomoc pacjentom z chor. psych. Środowiskowy Dom Samopomocy - Sawin Dzienny ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (7.30 -15.30 od poniedziałku do piątku) Stodoły3/1, 22-107 Sawin (woj. lubelskie) Stowarzyszenie Nie jesteś sam - Wrocław Pl. Solidarności 1/3/5, pok. 423 53-661 Wrocław, tel. 0713592921 (świetlica, zajęcia terapeutyczne itp). Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Chorych Psychicznie i Ich Rodzin "Przystań" - Katowice Tysiąclecia 41, 40-875...
Źródło: evot.org/viewtopic.php?t=2123


Temat: Muzykoterapia
namiętności, prowadzi do przybrania wobec życia postawy pełnej umiaru i harmonii. W pracy z uczniami z głębokim upośledzeniem umysłowym rzadko wykorzystuje się muzykę jako samodzielny element terapii. Najczęściej używamy muzyki do ... obserwacja dzieci z głębokim upośledzeniem, które w sposób wyraźny, często bardzo żywo reagują na muzykę, bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach muzyczno-rytmicznych. Śmiem twierdzić, że żadne z zajęć nie wpływają na nasze dzieci tak aktywizująco jak zajęcia z wykorzystaniem muzyki i rytmu. Są one dostępne dla osób z ograniczeniami ruchowymi i umysłowymi, uniemożliwiającymi aktywne uczestnictwo w innego rodzaju zajęciach. Dzieje się tak dlatego, że nie wymagają one takich umiejętności, jak sprawne manipulowanie przedmiotami, zdolność przemieszczania się, spostrzegania złożonych wzorów itp. W czasie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem piosenek, muzyki i ruchu możemy zaobserwować u dzieci duże zaangażowanie i radość. Dzieci, które zazwyczaj są bierne, na zajęciach rytmiczno-muzycznych w bardzo widoczny sposób uaktywniają się. Wyraża to ich mimika, pobudzenie ruchowe, wzmożone napięcie mięśniowe.
Źródło: psychoterapia.nethit.pl/viewtopic.php?t=23


Temat: Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
" />Rozbudowa Barki - to lepsze jutro osób niepełnosprawnych Wierzymy, że wspólnie zbudujemy dom marzeń - mówią pracownicy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jabłonce. Ich głównym celem jest rozbudowa istniejącej bazy lokalowej na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem projektu jest długofalowe wsparcie osób niepełnosprawnych z terenu Orawy. W większości wywodzą się one z ubogich rodzin wiejskich. Działania Stowarzyszenia mają im pomóc wyjść z izolacji i zaistnieć w głównym nurcie życia społecznego. W ramach projektu zostanie przygotowany budynek przeznaczony na terapię i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ... a także dostosowanie oferty zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych do indywidualnych potrzeb każdego podopiecznego. Dzięki rozbudowie pomoc otrzymają także ci niepełnosprawni, którzy do tej pory oczekują na jakiekolwiek wsparcie. Motto Stowarzyszenie to Otwórzmy przed nimi życie. Projekt Rozbudowa Barki to kolejny przejaw działań Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych. Pomóżcie, mają szanse na 500tys. zł. Te pieniądze...
Źródło: gryzonie.info/viewtopic.php?t=29282


Temat: Hipoterapia
" />Hipoterapia stanowi jedną z metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a swoją specyfikację zawdzięcza koniowi biorącemu udział w terapii. To właśnie obecność konia - "współterapeuty" - sprawia, że jest to wyjątkowa i niepowtarzalna metoda terapeutyczna dająca zupełnie nowe i niespotykane w innych terapiach możliwości. Jest ona jednak ściśle powiązana z innymi metodami rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi i w pełni korzysta z ich dorobku. Hipoterapia -działanie mające na celu przywracanie zdrowia i usprawnianie przy pomocy konia i jazdy konnej, osób: * po przebytych chorobach zostawiających trwałe ślady w sprawności fizycznej i w życiu psychicznym, * upośledzonych umysłowo, * z deficytami rozwojowymi, * z uszkodzeniami analizatorów (wzrok, słuch), * niedostosowanych społecznie. Celem terapii z koniem i terapii jazdą konną jest przywrócenie tym osobom sprawności fizycznej i psychicznej w ... prowadzona przez pedagogów i psychologów. 3. Terapia z koniem wykorzystanie konia do celów leczniczych, zbliżenie pacjenta i konia daje efekt terapeutyczny, pacjent dzięki relacjom nawiązanym ze zwierzęciem poprawia swoją komunikację ze światem zewnętrznym. Sama jazda konna może być jednym z elementów tej formy terapii, ale nie musi. Prowadzona jest przez pedagogów, psychologów i psychiatrów. 4. Jazda konna dla osób niepełnosprawnych - sport i rekreacja nie stanowi części hipoterapii, ale jest z nią ściśle związana i ma aspekt terapeutyczny. Umożliwia aktywność sportową osobom niepełnosprawnym, wyrabia u nich nawyk i potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu w kontakcie ze zwierzęciem i przyrodą. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów jazdy konnej specjalnie przygotowanych i instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii. źródło: http://www.hipoterapia.org/
Źródło: niezwykla-kraina.pl/forum/viewtopic.php?t=94


Temat: Liczba "okienek"
" />Za pracę w trudnych warunkach uznaje się prowadzenie przez nauczycieli: 1) praktycznej nauki zawodu szkół górniczych - zajęć praktycznych pod ziemią; 2) praktycznej nauki zawodu szkół leśnych - zajęć w lesie; 3) praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych - zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa; 4) praktycznej nauki zawodu szkół medycznych - zajęć w pomieszczeniach zakładów ... i Nr 273, poz. 2703), przeznaczonych dla: noworodków, dzieci do lat trzech, dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz dla osób (dzieci i dorosłych) upośledzonych umysłowo, psychicznie chorych, przewlekle chorych, z uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego, w oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz w żłobkach; 5) praktycznej nauki zawodu - zajęć w szkołach specjalnych oraz w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; 6) zajęć dydaktycznych w szkołach (oddziałach) przysposabiających do pracy; 7) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim; zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddziałach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego; 9) zajęć dydaktycznych w szkołach przy zakładach karnych; 10) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych; 11) zajęć dydaktycznych w języku obcym w szkołach z obcym językiem wykładowym, z wyjątkiem zajęć prowadzonych przez nauczycieli języka obcego, prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach, w których zajęcia są prowadzone dwujęzycznie oraz przez nauczycieli danego języka obcego w oddziałach dwujęzycznych, a także prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym w nauczycielskich kolegiach języków obcych, z wyjątkiem lektorów języka obcego; 12) zajęć dydaktycznych w oddziałach klas realizujących program "Międzynarodowej Matury" z przedmiotów objętych postępowaniem egzaminacyjnym; 13) zajęć dydaktycznych w szkołach w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i placówkach opiekuńczo-wychowawczych; 14) zajęć wychowawczych, korekcyjno-terapeutycznych oraz badań psychologicznych i pedagogicznych nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; 15) zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (w tym w internatach); 16) zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; 17) zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii; 18) badań psychologicznych i pedagogicznych nieletnich oraz małoletnich, sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi i małoletnimi, prowadzenie poradnictwa rodzinnego oraz mediacji między nieletnim sprawcą a pokrzywdzonym w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych; 19) zajęć grupowych i indywidualnych, wynikających z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami w poradniach psychologiczno-pedagogicznych...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10819


Temat: Szkoły integracyjne, klasy integracyjne... =)
integracyjnej. Znajdziemy w niej część dydaktyczną oraz kącik pracy indywidualnej. Szkoła jest parterowa a jej wyposażenie umożliwia swobodną komunikację osób niepełnosprawnych. We wszystkich oddziałach pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel prowadzący i nauczyciel ... przy którym, dziecko wykonuje inne zadania niż reszta klasy. Podobnie funkcjonują w szkole tzw. zajęcia „godzin otwartych”. Są to 2 godziny tygodniowo, podczas których uczeń realizuje rozszerzenie lub uzupełnienie właściwego programu. Nauczyciele pracują w oparciu o program nauczania obowiązujący w szkołach masowych odpowiednio dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci zdrowych i niepełnosprawnych oraz o program szkoły specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, w zależności od potrzeb edukacyjnych młodzieży z grupy wspomaganej. Uczniowie oceniani są w klasyfikacji bieżącej śródrocznej i końcoworocznej wg skali obowiązującej w gimnazjum. Oceny te są obrazem ... stopniu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu poszczególnych zajęć edukacyjnych. Działalność klas integracyjnych wspierana jest również przez tworzenie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej skierowanej do dzieci oraz ich rodziców. Ważnym ogniwem funkcjonowania klas integracyjnych jest obecność przez cały dzień w szkole pielęgniarki, która zabezpiecza młodzież od strony higienicznej. Organizowane są zajęcia z logopedą, psychologiem, muzykoterapeutą i rehabilitantem oraz prowadzone są zajęcia rewalidacyjne. Każda klasa integracyjna ma w planie dodatkowe godziny gimnastyki korekcyjnej oraz nauki pływania na basenie. Ogromną rolę terapeutyczną odgrywają zdrowi rówieśnicy, którzy w sposób spontaniczny biorą udział we wspomaganiu rozwoju swoich ... pomagają nam od wielu lat zaprzyjaźnione szkoły, instytucje oraz osoby indywidualne.
Źródło: victor.com.pl/forum/viewtopic.php?t=10400


Temat: Klasa integracyjna
roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa; 4) praktycznej nauki zawodu szkół medycznych - zajęć w pomieszczeniach zakładów opieki zdrowotnej i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 ... oraz dla osób (dzieci i dorosłych) upośledzonych umysłowo, psychicznie chorych, przewlekle chorych, z uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego, w oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz w żłobkach; 5) praktycznej nauki zawodu - zajęć w szkołach specjalnych oraz w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; 6) zajęć dydaktycznych w szkołach (oddziałach) przysposabiających do pracy; 7) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim; zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddziałach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego; 9) zajęć dydaktycznych w szkołach przy zakładach karnych; 10) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych; 11) zajęć dydaktycznych w języku obcym w szkołach z obcym językiem wykładowym, z wyjątkiem zajęć prowadzonych przez nauczycieli języka obcego, prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach, w których zajęcia są prowadzone dwujęzycznie oraz przez nauczycieli danego języka obcego w oddziałach dwujęzycznych, a także prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym w nauczycielskich kolegiach języków obcych, z wyjątkiem lektorów języka obcego; 12) zajęć dydaktycznych w oddziałach klas realizujących program "Międzynarodowej Matury" z przedmiotów objętych postępowaniem egzaminacyjnym; 13) zajęć dydaktycznych w szkołach w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i placówkach opiekuńczo-wychowawczych; 14) zajęć wychowawczych, korekcyjno-terapeutycznych oraz badań psychologicznych i pedagogicznych nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; 15) zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (w tym w internatach); 16) zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; 17) zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich ... sprawcą a pokrzywdzonym w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych; 19) zajęć grupowych i indywidualnych, wynikających z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, ... uznaje się prowadzenie zajęć: 1) wymienionych w § 8 pkt 4-16 i prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia ... interwencyjnych. 2. Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się również prowadzenie zajęć przez nauczycieli szkół (oddziałów) specjalnych w oddziale lub grupie wychowawczej z upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, w których znajduje ... u osób w wieku do 16 roku życia oraz w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a w przypadku gdy w takim oddziale lub grupie wychowawczej znajduje się dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem że zajęcia dydaktyczne są prowadzone według odrębnego programu nauczania obowiązującego w tego typu szkole specjalnej, a zajęcia wychowawcze - według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9741